Tất cả
Có sim: 100%
Đồ: Ngẫu nhiên
Level: 74+
Server: Tone
50,000đ
Có sim: 100%
Đồ: Ngẫu nhiên
Level: 74+
Server: Tone
50,000đ
Có sim: 100%
Đồ: Ngẫu nhiên
Level: 74+
Server: Katana
50,000đ
Có sim: 100%
Đồ: Ngẫu nhiên
Level: 74+
Server: Katana
50,000đ
Có sim: 100%
Đồ: Ngẫu nhiên
Level: 74+
Server: Katana
50,000đ
Có sim: 100%
Đồ: Ngẫu nhiên
Level: 74+
Server: Suriken
50,000đ
Có sim: 100%
Đồ: Ngẫu nhiên
Level: 74+
Server: Suriken
50,000đ
Có sim: 100%
Đồ: Ngẫu nhiên
Level: 74+
Server: Suriken
50,000đ
lv80
Có sim: 100%
Đồ: Ngẫu nhiên
Level: 74+
Server: Kunai
55,000đ
Có sim: 100%
Đồ: Ngẫu nhiên
Level: 74+
Server: Katana
50,000đ
Có sim: 100%
Đồ: Ngẫu nhiên
Level: 74+
Server: Katana
50,000đ
Có sim: 100%
Đồ: Ngẫu nhiên
Level: 74+
Server: Katana
50,000đ