Tất cả
id đẹp, đang nv65
Server: Tone
Class: Quạt
Level: 84
Vũ khí: 8
70,000đ
Server: Tone
Class: Kiếm
Level: 83
Vũ khí: 12
80,000đ
Server: Tone
Class: Kiếm
Level: 83
Vũ khí: 12
80,000đ
dư 78tr yên
Server: Sanzu
Class: Kiếm
Level: 89
Vũ khí: 12
100,000đ
Server: Kunai
Class: Kiếm
Level: 69
Vũ khí: 12
80,000đ
học 8stn
Server: Katana
Class: Kiếm
Level: 50
Vũ khí: 12
85,000đ
vk12 mcs tl3
Server: Katana
Class: Kunai
Level: 59
Vũ khí: 12
115,000đ
như ảnh
Server: Tone
Class: Kiếm
Level: 82
Vũ khí: 12
135,000đ
Server: Kunai
Class: Tiêu
Level: 60
Vũ khí: 12
80,000đ
dư 10tr yên, trâu 2tb
Server: Tone
Class: Tiêu
Level: 67
Vũ khí: 12
85,000đ
vk13 tl2
Server: Tone
Class: Cung
Level: 69
Vũ khí: 13
120,000đ
vk mcs tl3
Server: Bokken
Class: Kunai
Level: 59
Vũ khí: 12
125,000đ