Tất cả
all như hình
Server: Kunai
Class: Đao
Level: 49
Vũ khí: 12
2,450,000đ
dư 930tr yên vk mcs sói đen...
Server: Kunai
Class: Cung
Level: 41
Vũ khí: 12
590,000đ
tất cả như ảnh
Server: Katana
Class: Tiêu
Level: 49
Vũ khí: 12
690,000đ